Obsah

 

ZNAK A VLAJKA OBCE ŠIMONOVICE

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Rozhodnutím o udělení znaků a vlajek č. 8 předsedy Poslanecké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka  ze dne 3.5.2018 získala obec  Šimonovice nově právo používat svoji vlajku a znak .

Dekret o udělení symbolů (znak, vlajka) převzaly starostka obce Šimonovice Ing. Leona Vránová a autorka grafického návrhu paní Eva Třešňáková 25.6.2018 při slavnostním aktu v Poslanecké sněmovně PČR z rukou jejího předsedy pana Mgr. Radka Vondráčka. 

ZNAK

„VE STŘÍBRNÉM ŠTÍTĚ NA ZELENÉM TROJVRŠÍ ZELENÝ STROM S ČERNÝM KMENEM A TŘEMI STŘÍBRNÝMI JAVOROVÝMI LISTY V KORUNĚ.“

 

 

Ikonografický význam znaku obce Šimonovice

Heroldská figura zeleného trojvrší ve stříbrném (tj. bílém) štítě symbolizuje Ještědsko-kozákovský hřbet, patrný na horizontu při pohledu z Liberce ve směru Šimonovic. Jeho součástí jsou tyto tři (pro obec význačné) vrchy: Javorník, uprostřed Rašovský hřbet a Hlubocký hřbet. Stříbrná (bílá) je barvou čistoty (oblohy i sněhu), zvláště pak ve spojení se zelenou barvou naděje (okolní krajiny).

VLAJKA


"LIST VLAJKY TVOŘÍ DVA VODOROVNÉ PRUHY, BÍLÝ A ZELENÝ, V POMĚRU 5:1.
ZE ZELENÉHO PRUHU VYRŮSTÁ ZELENÝ STROM S ČERNÝM KMENEM A TŘEMI BÍLÝMI JAVOROVÝMI LISTY V KORUNĚ.“

Ikonografický význam vlajky obce Šimonovice

Obecná figura zeleného javoru klenu s černým kmenem se třemi větvemi zakončenými stříbrnými (tj. bílými) listy, vyrůstající ze zeleného trojvrší, evokuje zdejší památný strom, přičemž tři větve a tři listy zastupují tři části obce (Šimonovice, Minkovice a Rašovka s osadou Bystrá).

Ochrana obecních symbolů

Podle § 34a odst. 3 zákona o obcích mohou znak a vlajku obce užívat ex lege nejen obce, ale i jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není její souhlas nutný, tento symbol může (vhodným a důstojným způsobem) užívat každý. Použití znaku bez souhlasu obce (zneužití znaku) může být podle okolností přestupkem (§ 42 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo se může jednat i o případ řešitelný jako civilněprávní spor. Současně však vzhledem k uvedenému platí, že zneužití nebo znevážení znaku obce může za určitých okolností spočívat už i v jeho pouhém užívání bez souhlasu obce. Otázka zneužití či znevážení znaku obce bude záviset na konkrétním skutku, v němž bude spatřován přestupek s tím, že posouzení této otázky přísluší správnímu orgánu, který přestupek bude projednávat. O přestupkové jednání se bude jednat v případě, pokud s odkazem na ust. § 42 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích bude prokázán úmysl naplnění uvedené skutkové podstaty přestupku.

Přílohy:

Dekret o udělení znaku a vlajky

certifikát

Fotografie z předávání dekretu o udělení znaku a vlajky předsedou PS PČR panem Mgr. Radkem Vondráčkem v  Poslanecké sněmovně ČR.

foto 2předání dekretu 1

Ing. Leona Vránová                                                                    paní Eva Třešňáková

 starostka obce Šimonovice                                                    autorka návrhu znaku a vlajky