Obsah

REKONSTRUKCE KAPLIČKY V MINKOVICÍCH

Ministerstvo pro místní rozvoj

ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR FORMOU PŘIDĚLENÍ DOTACE Z PROGRAMU „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA – PODPORA SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK“, ZAHÁJILA OBEC ŠIMONOVICE GENERÁLNÍ REKONSTRUKCI KAPLIČKY V MINKOVICÍCH. PROJEKT ZPRACOVAL PAN M.VONDROUŠ, ZHOTOVITELEM STAVBY BYLA FIRMA SKALICKÝ, s.r.o..

   REKONSTRUKCE PROBÍHALA OD 08/2014 DO 10/2015.

             V RÁMCI STAVBY BYLO PROVEDENO:

PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ

IZOLACE A SANACE STĚN

VYROVNÁNÍ SOKLU

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OMÍTKY

KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘECHY, NOVÁ VAZBA VČETNĚ KRYTINY

VENKOVNÍ ŽULOVÁ DLAŽBA A VNITŘNÍ DLAŽBA

VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STROPU A ZVONICE

USAZENÍ NOVÉHO KŘÍŽE NA STŘEŠE KAPLIČKY

VNITŘNÍ VYBAVENÍ – KŘÍŽ, STOLEC, OSVĚTLENÍ

PŮVODNÍ STAV KAPLIČKY

V SOBOTU 7.LISTOPADU  2015  STAROSTKA OBCE ŠIMONOVICE  ING. LEONA VRÁNOVÁ, DIAKON  FARNOSTI DLOUHÝ MOST Bc.M. OLEKŠÁK, ADMINISTRÁTOR FARNOSTI ROCHLICE- P.BARTOLOMĚJ ČERNÝ OFM  KAPLIČKU  SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI ZA PŘÍTOMNOSTI OBČANŮ ŠIMONOVIC, OKOLÍ A VŠECH, KTEŘÍ SE NA REKONSTRUKCI PODÍLELI.

SOUČASNÝ STAV KAPLIČKY

V NEDĚLI 3.4.2016 SE KONALA, V MÍSTNÍ ČÁSTI MINKOVICE - OBEC ŠIMONOVICE, SLAVNOST POSVĚCENÍ KAPLE  A JEJÍ  ZASVĚCENÍ BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. BOHOSLUŽBU CELEBROVAL J.Ex. Msgre. JAN BAXANT, BISKUP LITOMĚŘICKÝ.

 J.Ex.Msgre.Jan Baxant, biskup litoměřický

 

***

PAMÁTNÝ STROM KLEN  "U GAVORA" 

ACER PSEUDOPLATANUS ( EV. Č. 505034.1/1) stáří cca 135 let

Finalista celostání ankety „Strom roku 2014“

 www.stromroku.cz

Památný strom Klen

Na Rašovce, místní části obce Šimonovice , se nachází jeden z nejkrásnějších památných stromů v libereckém kraji - j a v o r  k l e n, o obvodu kmene 665 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Byl vysazen jako strom - strážce u jednoho z největších statků bývalého hospodářství "U Kotků", kdysi rychtě s hospodou "U Gavora", o jejíž existenci svědčí již písemné prameny z roku 1850.

Strom je typickou dřevinou podhůří a opadavých horských lesů Evropy.

Památný strom Klen

www.nadacepartnerství.cz

V červnu 2015 byl úspěšně realizován projekt z veřejné sbírky NADACE PARTNERSTVÍ na ošetření a stabilizaci památného stromu „Klen U Gavora“ na Rašovce. Obec Šimonovice oslovila certifikovaného arboristu pana M. Wacha, který provedl  u  kosterních větví instalaci statických vazeb, bezpečnostní řez a ošetřil poškozené úžlabí .

          

Obec Šimonovice děkuje NADACI PARTNERSTVÍ a všem příznivcům, kteří přispěli zasláním svých DMS, či podpisem na zpoplatněné archy, na ošetření našeho památného stromu na Rašovce.
                          Ošetření památného stromu na Rašovce - ke stažení zde

3 NOVÉ PAMÁTNÉ STROMY V OBCI ŠIMONOVICE

Magistrát města Liberec , odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody dle §75 příslušný dle § 76 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásil dle § 46 odst.1 zákona skupinu stromů 2 ks javor klen (Acer pseudoplatanus) a1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) za památné stromy s názvem "PAMÁTNÉ STROMY "U KLINGERŮ".

Vyhlášení Památných stromů U KLINGERŮ - ke stažení zde

 

***

KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

Kostel sv. Antonína Paduánského

Novodobý římskokatolický kostel, postavený na jihozápadní straně bývalé obce Rašovka, vysvěcený 25.9.1932 sv. Antonínu Paduánskému. Jeden z nejnovějších, dodnes přístupných kostelů v Libereckém kraji. U příležitosti 80.výročí posvěcení kostela uspořádala obec Šimonovice a Římskokatolická farnost Dlouhý Most slavnost za účasti generálního vikáře P.S.Přibyla CSsR. V květnu 2013 přivedla obec ke kostelu el. přípojku. Bohoslužby - každou 1. neděli v měsíci v 15:00 hodin (od pondělí velikonočního do listopadu).