Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Šimonovice

Ke stažení:

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obec-simonovice/

Legenda k ÚP Šimonovice - ke stažení

Žádost o změnu územního plánu obce - formulář ke stažení

***

INFORMACE O POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮVODOVÁ ZPRÁVA


Obec Šimonovice má platný územní plán schválený usnesením ZO č. 19/2003 ze dne 23.12.2003, účinný od 4.3.2004. V současné době je pořizován nový územní plán obce Šimonovice. S účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je platnost územně plánovacích dokumentací schválených před dnem 1. ledna 2007 omezena do dne 31.12.2020. Nebude-li nový územní plán do uvedeného data projednán a schválen, současný územní plán pozbude platnosti a kritériem pro rozhodování v území se tak stane hranice intravilánu - což znamená, že podle platné legislativy ČR by obce musely zaplatit náhrady za veškeré lokality určené k zastavení mimo vymezený intravilán obce. Rovněž obec nebude moci čerpat dotace, což je pevně vázáno na existenci územně plánovací dokumentace. Z výše uvedených důvodu obec Šimonovice rozhodla na jednání zastupitelstva obce dne 5. března 2012 o pořízení nové územně plánovací dokumentace dle platné legislativy.
 
Zastupitelstvo obce Šimonovice rovněž schválilo určeného zastupitele - starostku obce, ve smyslu stavebního zákona pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování. V následujících fázích určený zastupitel spolupracuje s pořizovatelem, a to mimo jiné jednak na návrhu zadání územního plánu, kde jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, tak i na vyhodnocení výsledků projednání a rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu.
 
Zastupitelstvo obce dále schválilo za pořizovatele územního plánu odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování pro ORP Liberec (dále jen „ÚÚP“). Oddělení disponuje zkušenostmi a znalostmi v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace (např.: ÚP Proseč pod Ještědem, Dlouhé Mosty, Jeřmanice, Liberec), z čehož zároveň vyplývá znalost širších souvislostí daného území. ÚÚP dále zpracoval územně analytické podklady a disponuje tedy přístupy k datům potřebných k tvorbě ÚPD.
 

Dokumenty ke stažení:

Územní plán obce Šimonovice - mapa

Nový územní plán obce - termín pro podání žádostí a návrhů

Formulář - Návrh do nového územního plánu

Zápis č. 29

Usnesení č.29

Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP

ÚP obce Šimonovice - návrh zadání

Oznámení - veřejné projednání návrhu územní studie