Obsah

Rekonstrukce ulice Buková

Doba výstavby:   září 2019 - září 2020

Náklady stavby:  4 000 074 Kč  vč. DPH

 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části ulice Buková v Šimonovicích, jejíž součástí je:

  • vybudování nového chodníku podél místní komunikace kolem požární nádrže směrem do centra obce. Předpokládaná délka nového úseku je 95 m, šířka 2 m. V rámci výstavby chodníku je zbudováno nové  veřejné osvětlení
  • vybudování vodovodní, plynové a kanalizační přípojky pro budoucí novostavbu objektu obecního technického a sběrného dvora
  • vybudování suchovodu tlakové kanalizace tzv. „Výtlak V3“ v délce cca 90 m jako součást stavby splaškové kanalizace Mikroregionu Císařský kámen - 1. etapa

Následně bude opraven asfaltový povrch dotčené části komunikace.

 

Dotace:   Část  stavby,  konkrétně stavba nového chodníku a  veřejného osvětlení pod názvem:

  "Stavba chodníku včetně veřejného osvětlení - ulice Buková" 

byla  finančně podpořena z Dotace fondu Libereckého kraje, Programu č.2.1 - Programu obnovy venkova, a to částkou ve výši 246 000 Kč. 

 

Postup stavby:

Srpen 2019 – výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, podpis SOD a následně předání staveniště zhotoviteli – společnosti LIVAK, spol. s.r.o.,

Prosinec 2019 – práce přerušeny po dobu zimního období, chodník postaven včetně položení kabelu veřejného osvětlení do km 0,076 (cca ¾ stavby).

Stavba byla dokončena v září 2020 v závislosti na rekonstrukci krajské silnice III/27810 v ulici Minkovická. Z technického hlediska bylo nezbytné, aby tento chodník včetně stavby zemního vedení veřejného osvětlení podél obecní komunikace v ulici Buková navazoval výškově i směrově na stavbu krajské silnice a chodníku v ulici Minkovická, kterou zahájila v dubnu 2020 společnost Metrostav a.s.