Obsah

Stavba požární zbrojnice

  • Stavba byla zahájena 7.10. 2022 (předáním staveniště) a dokončena 30.9.2023
  • kolaudační souhlas obec obdržela 27.11.2023
  • zhotovitel stavby společnost HAVAX
  • celkové náklady 8.462.767,50 Kč včetně DPH

Projekt stavby požární zbrojnice je součástí novostavby haly, která slouží pro JSDH (Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce) a pro Technické služby obce. Jedná se o 2 samostatné prostory v rámci jednoho stavebního celku SO 01- haly.

Předmět projektu – nová hasičská zbrojnice má výměru 195,20 m2, což představuje 57% z celkové podlahové plochy objektu haly. Celkové náklady haly dle SOD činily 15.967.485,85 Kč.

V rámci projektu byly budovány i inženýrské sítě- vodovod, plynovod, elektrika a kanalizace.

Novostavba Požární zbrojnice poskytuje obci prostory jak pro garážování 2 zásahových automobilů, uložení věcných prostředků požární ochrany, tak i doposavad chybějící zázemí pro členy JSDH obce (šatny, toalety, sprchy, školící místnost).  

Projekt byl finančně podpořen dotací:

  • z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.761.871,- Kč
  • a z Ministerstva vnitra ČR -GŘ HZS ve výši 2.642.806,- Kč

 

Stavba chodníku a rekonstrukce krajské silnice v ulici Minkovická - 1.etapa

V této záložce budeme postupně zveřejňovat důležité informace ke stavbě.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Dne 30. září 2020  bude symbolickým přestřižením pásky za účasti hejtmana Libereckého kraje slavnostně znovuotevřena ulice Minkovická - pozvánka zde

Info ze dne 25.8.2020

Z důvodu technických problémů na stavbě- kolize propustku v krajské silnici s přípojkou plynu a vodovodu, a dále vymístění sloupů elektrického vedení NN z trasy chodníku, došlo k přerušení stavby. Ve dnech 26.8. a 3.9. 2020 plánuje společnost ČEZ Distribuce odstávku, během které bude zapojeno nové zemní vedení NN, nové rozvodné skříně a ppřipojeny přilehlé nemovistosti.  V následujících cca 2 týdnech budou odstraněny staré betonové a železné sloupy včetně kabelů vrchního vedení. Následně dojde k dokončení části chodníku,  dokončení veřejného osvětlení -tzn. stavbě stožárů a nového LED osvětlení. 

Odbor dopravy MML povolil prodloužení uzavírky ulice Minkovická do 30.9.2020.

 

Info ze dne 17. 4. 2020

Obec Šimonovice ve spoluprácí s Libereckým krajem, vlastníkem silnice v ulici Minkovická, zahájí koncem dubna 2020 významnou stavbu - 1. etapu výstavby chodníku a rekonstrukce silnice.  Jedná se o první etapu z celkového počtu 5-ti, kde se obci podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pro stavbu chodníku a rozšíření krajské silnice.

- Je to úsek v centru obce - začíná nad sídlem společnosti TRUCK SERVIS - oprava nákladních automobilů a končí u čp. 31 - viz mapa

- vítězem výběrového řízení na zhotovitelem stavby se stala společnost Metrostav a.s.

- cena stavby:

               rekonstrukce silnice-   5 992 774 Kč bez DPH - investorem je Liberecký kraj 

               stavba chodníku-          3 195 758 Kč bez DPH - investorem je obec

(obci se podařilo získat dotaci na stavbu chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 %).

- stavba bude probíhat cca 3 měsíce (105 dnů)

- po dobu stavby je plánovaná úplná uzavírka části ul Minkovická a objízdné trasy, návrh DIO zde

       a) pro osobní automobily a autobus MHD: ulicí K Preciose-Buková ( na semafory)  - Nad  Potůčkem - Osiková

       b) pro nákladní dopravu - pouze ulicí Šimonovická

- v pondělí 20. 4. 2020 proběhne předání staveniště- od tohoto data budou probíhat zatím jen přípravné práce - kácení stromů, geodetické zaměřovávání, aj. , to znamená zatím beze změny v provozu

****

Info ze dne 24. 4. 2020

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec vydal Veřejnou vyhlášku, která stanovuje  přechodnou úpravu provozu na silnici III/27810 v ulici Minkovická - text vyhlášky a zároveň Dopravní inspektorát Policie ČR schválil Dopravně inženýrské opatření - tzn. Objízdné trasy a dopravní značení.

Ke dnešnímu dni zhotovitel stavby - společnost Metrostav, pokácela 4 ks stromů a provedla skrývku ornice v trase stavby chodníku a rozšíření komunikace včetně přípravy pro rozšíření propustku směrem k požární nádrži.

Detailní situace stavby z projektové dokumentace - zde

Stavba byla úspěšně dokončena 30.9.2020